fbpx
ул. 23ти Октомври 1а-3/9 Скопје Р. Македонија
+38925211200
info@compunet.com.mk

Политикa на приватност

Заштита на приватноста на податоците

Во Компјунет Инженеринг ДООЕЛ ја почитуваме Вашата приватност, затоа за Вашите податоци се грижиме со исклучително внимание.

Во оваа Политика на приватност Ве известуваме за основите на прибирање на лични податоци, вид на податоци кои ги прибираме, обработка, користење, откривање и пренос на Вашите лични податоци.

Сите информации се сигурни, и нема ни под било кои услови да ги отстапиме на трети лица без законска основа, што Ви осигурува поптполно сигурно и безбедно работење и соработка со Компјунет Инженеринг ДООЕЛ .

Ве молиме внимателно да ја прочите оваа Политика на приватност и сите информации кои се во нејзината содржина бидејќи Вашите податоци ги користиме со согласност со оваа Политика.

Законски основи

Условите за прибирање и обработка на личните податоци дефинирани со оваа Политика на приватност, се прибираат и обработуваат на основа на Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/20).

По повод извршување на нашите активности ги применуваме и одредбите со другите закони со кои се регулиураат активностите односно комуникацијата со цел промовирање на робата, услугите или деловниот углед на правното лице (Законот за електронска трговија (Службен весник на РCМ“ бр.17/11, 104/15, 192/15, 31/20)).

Лични податоци

Заради правилно и потполно разбирање на предметот на регулирање на оваа Политика на приватност Ви укажуваме дека во „Личен податок“ е секоја информација која се однесува на идентификувано физичко лице или физичко лице кое може да се идентификува (субјект на лични податоци), а физичко лице кое може да се идентификува е лице чиј идентитет може да се утврди директно или индиректно, посебно врз основа на идентификатор како што се: име и презиме, матичен број на граѓанинот, податоци за локација, идентификатор преку интернет, или врз основа на едно или повеќе обележја специфични за неговиот физички, физиолошки, генетски, ментален, економски, културен или социјален идентитет на тоа физичко лице.

Контролор

Поради правилно и потполно разбирање на предметот на регулирање на ова Политика на приватност Ви укажуваме дека, по законот, “контролор” е физичко или правно лице, односно орган на власт кој самостојно или заедно со другите ја одредува суштината и начинот на обработка.

Контролор со Вашите лични податоци е:
Компјунет Инженеринг ДООЕЛ , ДБ: МК4013999109267

Офицер за заштита на лични податоци
Име и презиме: Орце Симов
Kонтакт телефон: +38975446395
Е-маил адреса: orce.simov@compunet.com.mk

Во кои цели и кога прибираме Ваши податоци

За успешно да ја обработиме вашата нарачка, ни треба име, презиме, адреса, е-пошта и телефонски број (број на мобилен телефон). Со помош на овие информации ќе можеме да ги доставиме саканите добра, како и да ве информираме за тековниот статус на вашата нарачка. Горенаведеното значи дека ние ги собираме вашите лични информации првенствено со цел извршување договор со вас.

Ние, исто така, ги собираме вашите податоци со цел да ги следиме легитимните интереси на Компјунет Инженеринг ДООЕЛ , освен ако вашите интереси или основните права и слободи не ги надминуваат овие интереси. Под легитимни интереси подразбираме: информации за промени во услугите и производите, промените во ценовниците, постапките, придобивките и другите новости во работењето на нашата компанија; да ве контактираме во случај на поплака, одговор на вашето барање или истрага; да ве поканиме на презентации, саеми или слични настани и настани што ги организираме; да го подобриме квалитетот на нашите услуги за поддршка на клиенти; да се тужи и да се брани од тужба.

Ние, исто така, ги собираме вашите  податоци за да ги почитуваме законските обврски.

Ние ги собираме вашите податоци кои директно ни ги доставувате кога креирате нарачка.

Ние ги собираме вашите податоци кога ќе контактирате со нас со прашање, поплака, коментар или кога ќе ни дадете повратни информации, а потоа ќе можеме да ги собереме вашето име, информации за контакт, содржина на комуникација. Информациите собрани на овој начин ги користиме за да одговориме на прашањето, односно за решавање на проблеми, поплаки и слично.

Ние, исто така, ги собираме вашите  податоци во врска со договорите што ги склучуваме со компании и претприемачи, во врска со извршувањето на договорните обврски, давањето услуги, взаемна комуникација, поканите за разни настани што ги организираме, како и за целокупното одржување на добрата деловна комуникација и врски. Во овој случај, можеме да собереме податоци за контакт, податоци за вработените вклучени во спроведувањето на договорот, информации за лицата кои ја застапуваат компанијата со кои склучуваме договор (име и презиме, контакт телефон, адреса за пошта).
Ние, исто така, ги собираме вашите  податоци со помош на колачиња за да одредиме како ја користите нашата страница, како и да анализираме, статистички запишуваме и обработуваме информации за производите што ги бараат и купуваат нашите посетители и страниците што ги посетуваат. Ние ги користиме информациите што ги собираме за да ја подобриме понудата и изгледот на нашите веб-страници, да ви овозможат полесно да ги користите, да направите шопинг побезбеден и поудобен и да ја прилагодиме нашата понуда и изгледот на нашите страници до вашата страница. За повеќе информации за тоа како да користите колачиња, погледнете ја оваа Политика за приватност подолу.

Како ги користиме вашите информации и дали ги споделуваме со трети страни

Компјунет Инженеринг ДООЕЛ Вашите лични податоци ќе ги употребува само за цели на техничка администрација на интернет страницата, како би Ви дале пристап до посебни информации или за комуникација со Вас. Компјунет Инженеринг ДООЕЛ нема да ги предаде податоците кои ги поседува на трети лица. Вработените во Компјунет Инженеринг ДООЕЛ имаат обврска да ја почитуваат доверливоста на Вашите лични податоци.

Никогаш и на кој било начин нема да ги злоупотребиме вашите приватни информации.

Компјунет Инженеринг ДООЕЛ ги споделува вашите лични податоци со трети лица заради извршување договор склучен со вас (на пример: Испорака на пратка). Договорите што ги склучуваме со трети лица во оваа пригода и нивно ангажирање вклучуваат склучување договори со цел за пренесување на лични податоци, давање упатства за употреба и заштита на податоци, забрана за употреба за други намени, итн.

Компјунет Инженеринг ДООЕЛ ги споделува вашите лични податоци со трети лица со кои сме направиле договори со цел да обезбедиме ИТ услуги, рекламирање, маркетинг, социјални и дигитални медиуми, сè со цел да извршиме маркетинг активности спрема Вас, а за кои сте претплатиле (испраќање билтен, порака преку Viber или SMS, итн.)

Нема да ги предадеме Вашите податоци за контакт на трети лица, освен доколку тоа не се бара од нас, а е во согласност со закон.

Колку долго ги задржуваме Вашите податоци

Ние ги чуваме вашите лични податоци само колку што е потребно за да се постигне целта за која се собрани, да ги задоволиме Вашите потреби и барања или да ги почитуваме нашите законски обврски.

Во некои случаи, собраните податоци можеме да ги задржиме дури и откако ќе се исполни целта за која се собрани, доколку тоа се бара со закон или ако е потребно за остварување на нашите права (на пример: да се наплатат во судска постапка доспеани, а не платени побарувања).

Ако аплициравте да примате известувања за директен маркетинг, ние ќе ги задржиме Вашите лични информации сè додека не ја откажете Вашата апликација или не побарате од нас да ги избришеме личните информации и да го прекинеме известувањето.

За повеќе информации за тоа како можете да се откажете, прочитајте го делот во оваа Политика за приватност, наречена откажување за известување.

Откажување на известување

Откако ќе се поднесе барање за известување на еден од горенаведените начини, може да се отповика во кое било време.

Може да ја повлечете Вашата согласност за добивање на билтенот преку линкот даден на крајот на секој билтен.

Можете да ја повлечете вашата согласност за добивање на известувањето со кое било од горенаведените средства со испраќање на барање на е-пошта: info@compunet.com.mk .

Повлекувањето на согласноста не влијае на допуштеноста на обработката извршена врз основа на согласност пред укинувањето.

Наша  законска должност е и ние ќе се придржуваме кон истата редовно да го разгледуваме и прифаќаме повлекувањето на согласноста што ни ја праќате, ако повеќе не сакате да добивате од нас известувања и комерцијални пораки.

Ако ја отповикате вашата согласност, ние ќе ги избришеме Вашите податоци.

Исто така Ве известуваме дека, во случај на откажување на претплата, може да продолжите да добивате известувања уште некое време, а кои се веќе генерирани, поради потребното време за обработка на пристигнатите отповикувања на согласности.

Преземени мерки за заштита

Компјунет Инженеринг ДООЕЛ презема соодветни организациски и технички мерки за да ги заштити податоците што ги обработуваме од злоупотреба, неовластена обработка, откривање или уништување.

Пристапот до податоци и сервери е ограничен на овластени лица, овластеното лице ги користи доделеното корисничко име и лозинка во случај на пристап, и секое овластено лице има соодветно ниво на дозволена активност.

Ние користиме безбедни сервери со безбеден пристап до информации, со автоматско негирање на пристап на неовластени лица.

Вашите права во врска со обработката на личните податоци

Покрај специфично дефинираните права што Ви ги истакнавме преку оваа политика за приватност, ние привлекуваме внимание и на другите права и начини на нивно практикување во однос на обработката на вашите лични информации:

– Право на информации: Ова значи дека имате право да бидете информирани на јасен и разбирлив начин како ги користиме вашите лични информации и кои права се во оваа пригода.

– Право на пристап: Имплицира дека субјектот на податоци може да добие потврда дека се обработуваат неговите лични податоци, можат да имаат пристап до податоци и информации поврзани со обработката (цел, вид на лични податоци, правна основа и сл.).

– Право на исправка: Тоа значи дека имате право во секое време да побарате вашите лични податоци да бидат корегирани, ажурирани или дополнети кога тие се неточни или ажурирани, и да бидат пополнети доколку се нецелосни.

– Право на бришење: Ова значи дека имате право вашите податоци да бидат избришани или отстранети по целта за која се собрани и по завршувањето на периодот на чување, како и ако не постои друга легитимна причина да ги чувате.

– Право на ограничување на обработката: Во случај на незаконска обработка и субјектот на податоците одбива да ги избрише и наместо тоа бара ограничување на употребата на податоците; ако личните податоци не се повеќе потребни, но субјектот на податоците е потребен за правни барања или постапки во врска со заштитата на правата (на суд или во други постапки); ако точноста на податоците е оспорена за времето што ни треба да ја потврдиме точноста; е поднесен приговор за обработката и во тек е да се процени дали нашите легитимни интереси ги надминуваат интересите на субјектот на податоците.

– Право на пренос на податоци: Тоа подразбира дека, доколку се чуваат, личните податоци можат да бидат пренесени, преместени, копирани, доставени електронски до кој било друг субјект во земјата за целите за исполнување на законски обврски на Компјунет Инженеринг ДООЕЛ . Исто така, можеби ќе треба да пренесеме информации до друг оператор, доколку тоа е технички возможно.

– Право на приговор: Тоа подразбира дека имате право да поднесете жалба со кој се оспорува обработката на податоците заснована врз легитимен интерес. Исто така, ако сметате дека за време на обработката на вашите податоци се повредени правила за заштита на податоци, можете да не контактирате на info@compunet.com.mk . Правото на приговор подразбира и дека може да поднесете тужба до Комесарот за заштита на лични податоци, во согласност со законот.

Можете да не контактирате на е-пошта на: info@compunet.com.mk  за да ги искористите сите горенаведени права и во врска со обработката на личните податоци.

Согласност и промена на условите

Употребата на нашите услуги подразбира согласност на корисниците за наведените услови за употреба.

Компјунет Инженеринг ДООЕЛ се согласува да ги почитува горенаведеното и сите промени на Условите стануваат ефективни само откако ќе објавите на оваа страница и ќе испратите е-пошта до сите регистрирани корисници.

Ние може да ја измениме оваа Политика на приватност за да ги почитуваме законските барања и нашиот бизнис.

Ве охрабруваме редовно да се запознаете со содржината на нашата Политика за приватност.

Контакт

Ако не сакате ние да снимаме информации за вашите посети на нашата веб-страница преку колачиња, како што е утврдено во делот на оваа политика за колачиња, можете да се откажете. Исто така, ако воопшто не сакате да користите колачиња во вашиот прелистувач, можете да ја исклучите оваа опција.

Ако имате какви било прашања во врска со користењето на вашите лични информации од Компјунет Инженеринг ДООЕЛ , можете да не контактирате на е-пошта на info@compunet.com.mk .

0
    0
    Твојата кошничка
    Испразни кошничкаПродавница