Конекторите од серија  wago 224 служат за брзо и безбедно поврзување на тела за осветлување во електричната инсталација.  Конекторот wago 224-101 има еден отвор , а wago 224-112 два отвора, конекторите овозможуваат на едната страна да се поврзете тврд проводник од електричната инсталација со лиснат или тврд проводник кон телото за осветлување.Кога во еден струен круг има повеќе од едно тело за осветлување се користи конектор wago 224-112 , бидејќи тој има два отвора , тој овозможува едниот отвор да служи за пристапување на кабелот од електричната инсталација, а другиот да го пренесе потенцијалот на следното тело за осветлување.
   Сервисниот конектор wago 224-201 служи за спојување на две жици кои можат да бидат како што тврди, така и лиснати.
 

 

 ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ:

                                  Wago 224-101                                                        Wago 224-112                                                                Wago 224-201

  • Врската доелектричната инсталација1,0mm2-2,5mm2 тврд проводник
  • Врската дотелото за осветлување0,5mm2-2,5mm2тврдилилиснатпроводник
  • Номинален напон400 V  
        


НАЧИН НА МОНТАЖА:

                     

1. се отстранува изолацијата на        2. од страната на електричната             3. од страна на телото за осветлување:   4.тестирање на врската

проводникот                                    инсталација: се вметнува проводнкот    се притиска конекторот и се внесува

                                                       и се притиска конекторот за целосно       проводнкот и се отпушта конекторот

                                                       навлегување на проводникот

 

ПРИМЕНА:

                           

Поврзвуање на осветлувачкит тела.                     Поврзување на повеќе осветлувачли тела во исто струјно коло.

 

WAGO Macedonia                                                                                                                 Ваго Македонија