Двополни конектори со надворешна заштита од 35 mm:

 

 

 

Пречници од 0.5 до 4 [ mm2 ]

Номинален напон 250 [ V ]

Номинална струја 25 [ A ]

Боја : бела , црна 

 

Двополни конектори:

 

 

 

Пречници од 0.5 до 4 [ mm2 ]

Номинален напон 250 [ V ]

Номинална струја 25 [ A ]

Боја : бела , црна

 

Триполни конектори со надворешна заштита од 55 mm: 

 

 

Пречници од 0.5 до 4 [ mm2 ]

Номинален напон 250 [ V ]

Номинална струја 25 [ А ]

Боја: бела , црна

 

 

 

Триполни конектори: 

 

w770.3.2

 

Пречници од 0.5 до 4 [ mm2 ]

Номинален напон 250 [ V ]

Номинална струја 25 [ А ]

Боја: бела , црна

 

 

 

 Четириполни конектори со надворешна заштита од 55 mm:

 

 

Пречници од 0.5 до 4 [ mm2 ]

Номинален напон 250 [ V ]

Номинална струја 25 [ А ]

Боја: бела , црна

 

Четириполни конектори:

 

 

Пречници од 0.5 до 4 [ mm2 ]

Номинален напон 250 [ V ]

Номинална струја 25 [ А ]

Боја: бела , црна

 

 Петполни конектори со надворешна заштита од 55 mm: 

 

 

Пречници од 0.5 до 4 [ mm2 ]

Номинален напон 250 [ V ]

Номинална струја 25 [ А ]

Боја: бела , црна

 Петполни конектори: 

 

 

Пречници од 0.5 до 4 [ mm2 ]

Номинален напон 250 [ V ]

Номинална струја 25 [ А ]

Боја: бела , црна