Одводници на пренапон PRF1/PRF1, Master/PRD1 25r/PRD1 Master
                                                                    Одводници на пренапон тип 1 и тип 1+2

         16634.jpg     10-24062014-092234L.gif        10-24062014-092243L.gif
 

Capture336.jpg

3362.jpg584652.jpg

 Тип на одводник

на пренапон

 Производ    

 Заземјувачки

   систем

 Дистрибутивна

  собирница

 Одводник на

пренапон моноблок

 1P+N 3P+N 1P 2P  3P 4P     

 PRF1 12.5r

T1, T2

 
 16632  16634         TT, TN-S  
         16633   TN-C  

PRF1 Master

T1   

       2x16630     IT(1) дистрибутивна нула  16643 
     16630    3x16630    IT(1) дистрибутивна нула  16644 
           4x16630 IT(1) дистрибутивна нула  16645
                                            123.3.jpg2.jpg123.3.png 
Одводник на пренапон со заменливи патрони  1P+N  3P+N  1P  2P   3P  4P     

PRD1 25r

T1+T2

 16330  16332         TT, TN-S   
      2x16329    4x16329  IT 230 V   
    16329    16331    TN-C   

PRD1 Master

T1

16361  16363          TT, TN-S   
            IT 230 V  
            TN-C  

 

 

                                                                                  Одводници на пренапон IPF
                                                                                                             Одводници на пренапон  тип 2 или 3

                                                      downloadддањ.jpg                                                  H545131_web-800x800.jpg

 

Максимална 

струја на

празнење(lmax)

Номинална

стурја

на празнење(in)

 

Тип

на заштита

 

 

Мрежа
  

Систем на

заземјув-ање

 

 

 

 

Далечи-нски

пренос

на 

индика-ција

за промена

Име на

одводникот 

на

пренапон

 

Ширина во

модули од

9mm

  
  

Up-(kV)

Ниво на

напонска

заштита

 

 Un-(V)

Номина-лен

мрежен

напон 

  
Captureдад.jpg Captureеееае.jpg  CM*  DM*
  Влезна

Секун-дарна

(тип 2или3)

1P+N  3P+N  1P  2P  3P  4P           L/t  N/t  L/N   
65kA/20kA                                                                                                                                                                                 iPF65

Многу високо

ризично ниво  

iPF65                A9L15683       TT & TN   iPF65 1P 2 ≤1.5  -  - 230   
A9L15684           TT & TN-S   iPF65 1P+N 4    - ≤1.5 ≤1.5
      A9L15584     TN   iPF65 2P  ≤1.5 ≤1.5  -
        A9L15581   TN-C   iPF65 3P 8     ≤1.5  -  - 230/400    
  A9L15685         TT & TN-S   • iPF65r 3P+N   - ≤1.5 ≤1.5
  A9L15586          TT & TN-S   iPF65 3P+N ≤1.5 ≤1.5
          A9L15585 TN-S  • iPF65r 4P ≤1.5 ≤1.5  -
 40kA/15kA                                                                                                                                                                                iPF40      

Високо ризично

ниво 

iPF40              A9L15686        TT & TN   iPF40 1P 2  ≤1.5  -  - 230   
A9L15687           TT & TN-S   iPF40 1P+N 4    - ≤1.5 ≤1.5
      A9L15587     TN   iPF40 2P ≤1.5 ≤1.5  -
        A9L15582    TN-C   iPF40 3P 8      ≤1.5  -  - 230/400     
  A9L15690         TT & TN-S   iPF40r 3P+N  - ≤1.5 ≤1.5
  A9L15688         TT & TN-S   iPF40 3P+N  - ≤1.5 ≤1.5
          A9L15590  TN-S   iPF40r 4P ≤1.5 ≤1.5  -
          A9L15588 TN-S   iPF40 4P ≤1.5 ≤1.5  -
 20kA/5kA                                                                                                                                                                                  iPF20

Средно ризично

ниво

iPF20             A9L15691       TT & TN   iPF20 1P 2 ≤1.1  -  - 230   
A9L15692           TT & TN-S   iPF20 1P+N 4    - ≤1.5 ≤1.1
      A9L15592     TN   iPF20 2P ≤1.1 ≤1.1  -
        A9L15597   TN-C   iPF20 3P 8    ≤1.1  -  - 230/400   
  A9L15693         TT & TN-S   iPF20 3P+N  - ≤1.5 ≤1.1
          A9L15593 TN-S   iPF20 4P ≤1.1 ≤1.1  -
 8kA/2.5kA                                                                                                                                                                                 iPF8 (1)                    Тип 2 / Тип 3

Секундарна

заштита:

се наоѓа во близина на оптоварувањата

за да ги заштити

кога се на поголема далечина од 30m од влезниот одводник на пренапон.

  

       iPF8           A9L15694       TT & TN   iPF8 1P  2

≤1/

≤1.1

 -  - 230   
A9L15695           TT & TN-S   iPF8 1P+N 4    -

≤1.5/

≤1.2

≤1.1/

≤1

      A9L15595     TN   iPF8 2P

≤1/

≤1.1

≤1/

≤1.1

        A9L15598   TN-C   iPF8 3P 8   

≤1/

≤1.1

 - - 230/400
  A9L15696         TT & TN-S   iPF8 3P+N  -

≤1.5/

≤1.2

≤1.1/

≤1

          A9L15596 TN-S   iPF8 4P

≤1/

≤1.1

≤1/

≤1.2

 -