Импулсни рeлеи iTL

EN 60669-1, EN60669-2-2

3322155106.jpg 1P

Ном. струја Напон на шпулна Uc                      Каталошки броеви

Ширина во

модули

по 9mm


16A
V AC

V DC

2
230...240 110 A9C30811
48 24 A9C30211
24 12 A9C30111
32A 230...240 110 A9C30831
2P 16A 230...240 110 A9C30812 2

                                                                                                                Спецификации

Тастери iPB

 IEC 60669-1 и IEC 60947-5-1

Тип Единечен  Двоен Единечен + индикаторно светло
   R7909175-01.jpg  R7909190-01.jpg

 

 613870_PB105261.jpg
Тастер боја Сива Црвена Сива Сива

Зелена/

црвена 

Сива/

сива 

Сива Сива Сива  Сива

Светлосен  Електрично

индикатор  напојување

- - -  -  -  - 110...230 V AC 12...48 V AC/DC 
боја - - -  -  -  - Зелена Црвена Зелена  Црвена
каталошки број А9E18030 А9E18031 А9E18032  А9E18033  А9E18034  А9E18035 А9E18036 А9E18037 А9E18038  А9E18039
Ширима во ,од. по 9mm 2 2 2

                                                                                        Спецификации

Линиски Преклопки iSSW

IEC 60669-1 и IEC 60947-5-1

Тип 2 позиции 3 позиции
  222907.jpg opt_iSSW_A9E18074.jpg
Контакт 1 прекинувач 2 превклучувачи 1 HO + 1H3 1 прекинувач 2 превклучувач
Каталошки број A9E18070 A9E18071 A9E18072 A9E18073 A9E18074
Шир. во модули по 9 mm 2 4 2 2 4

                                                                                                           Спецификации

Тајмери MIN, MINs, MINt, MINp

MIN-Електор механички тајмер                          MINs- Безшумен електронски тајмер                 PRE- Уред за предупредување при усклучувањ,
со прилагодливо време на                                 тајмер со прилагодливо                                  се користи само во комбинација на 
задоцнување од 1 до 7 минути                            време на задоцнување од 0.5 до 20 минути       MIN и MINs тајмер
H559646_web_3.jpg                            Schneider_Electric-CCT15232-image332.jpg                                    images.jpg

MINp- Бесшумен електронски тајмер                          MINt- Бесшуменелектронскитајмер
со функција за предупредување при                           со функција за предупредување при
исклучување со прилагодливо време                           исклучување и импулсно реле; со прилагодливо
на задоцнување од 0.5 до 20 минути                            време на задоцнување од 0.5 до 20 минути

             no552.jpg                                                            schneider-electric-treppenlichtzeitschalter-cct15234--mint55236.jpg

 

  MIN MINs MINp MINt PRE
Каталошки број  15363  CCT15232  CCT15233  CCT15234  CCT15236
Технички карактеристики
Работен напон (+10%,-15%)  230 V AC  230 V AC  230 V AC  230 V AC  230 V AC
Фреквенција  50 Hz  50/60Hz  50/60Hz  50/60Hz  50/60Hz
Регулирачко време на задоцнување  1 до 7 min  0.5 до 20 min.  0.5 до 20 min.  0.5 до 20 min.  20 до 60s
Продолжувачко време на задоцнување      1 h  1h  
Консумација  1 VA  ‹ 6 VA  ‹ 6 VA  ‹ 6 VA  
Номинална струја на контакторите (cos φ = 1)  16 A  16 A  16 A  16 A  
 Работна температура  -10 до +50 оC
 -25 до +50 оC  -25 до +55 оC  -25 до +55 оC  -10 до +50 оC
 Ширина (9mm модули)  2
 1 клема со штраф за секој пол за проводници со пресек до 6мм2  •        
 Избор на вид на поврзување (3 или 4 проводника)  Изборен клуч Автоматско   Автоматско  Автоматско  
 Механичка компатибилност со електордистириб. шина          
Функција  ''предупредување за исклучување''          
 функција "импулсно реле"          

 

Програмабилни Временски релеи IH, IHP

CCT15420.jpghhjk.jpg                   .jpg                       Schneider_Electric-15335-image.jpg.jpg 

     Програмабилни временски релеи                         Мултифункционални временски релеи                   Механичко временско релеи       
  Со 4 копчиња и дисплеи. Продолжен работен                       Тие работат на неделен или годишен                     Се внесува програма која се повторува 
            циклус - 1 седмица.                                               работен циклус. Располагаат со 1,2,3 или             секој час (IH 60минути), секој ден (IH 24 часа) или
                                                                                          4 канали, 6 влезови кои обезбедуваат                              секоја недела (IH 7 дена)
                                                                                                 вискоа функционалност                 

Врем-енско

реле

број на

канали

продолж-ување

операциите 

(д:ден)

Мини-

мално

време

меѓу

2 кому-тациони

операции

Број

на

комутац-иони

операции

Запамету-вање

при прек. на

напоју-вање

Ширина

(модул

од 9 mm)

Прину-дни

опера-ции

Вкл/

Искл

(On/Off)

Излезен

контакт

(cos φ=1)

Превкл-

учување

на време

(летно/

зимско)

Дисплеј

LCD.

Произволна

функција

и импулсно 

програм-ирање

(9)

 

Отсуство

на ф-ја

''по празници''

Без инстру-

ментно

поврзу-

вање

 

Влез

за надвор-

ешно

управу-

вање

прено-слива

мемо-рија 

Ката-лошки

број 

 Импутивни временски релеи               

IHP 1 канал

1 24ч и/или 7г 1 мин. 56  6 год.  5 Вкл/Иск 16А Автомат.            CCT15420
IHP +1 канал 24ч и/или 7г 1 сек.  84  6 год.  Вкл/Иск 16А Автомат.  •    • 1 влез   CCT15421
IHP 2 канал 24ч и/или 7г 1 мин.  56  6 год.  Вкл/Иск 16А Автомат.      •      CCT15422
IHP +2 канал 24ч и/или 7г 1 сек.  84  6 год.  Вкл/Иск 16А Автомат.      • 2 влеза   CCT15423
Импутивно временско релеи 18mm                
IHP 1k 18mm  1 24ч и/или 7г  1 мин. 28  3 год. 2 Вкл/Иск 16А Автомат.            15724
IHP +1k 18mm  24ч и/или 7г  1 мин. 42  3 год. Вкл/Иск 16А Автомат.            15725
Мулти функционални временски релеи                
  ITM 4C-6E   4 60мин. , 24ч, 7г, 7г+дати-рани денови     1 сек. (1)    5 год.  10   Вкл/Иск  10А Автомат.

Импулсна

функција

             15270
 
Механички временски рилеи                
IH 60mm 1 канал SRM  1  60 мин. 1мин. 15сек 24вкл.-24искл  нема  6  Вкл.  16А  Рачно           CCT15338
IH 24ч 1 канал SRM  1  24ч 30мин. 24вкл.-24искл  нема  Вкл.  16А  Рачно           CCT16364
IH 24ч 1 канал АRM  1  24ч 30мин. 24вкл.-24искл 150ч   Вкл.  16А  Рачно           CCT15365
IH 24ч 2 канал АRM  2  24ч 30мин. 24вкл.-24искл 150ч   Вкл.  16А  Рачно           15337
IH 7г 1 канал ARM  1  7 денови  4ч 150ч   Вкл.  16А  Рачно           CCT15367
IH 24ч + 7г 1+1c ARM  1+1  24ч+7г 45мин. +12ч  45мин.+12ч 150ч   Вкл.  16А  Рачно           15366
Механички временски рилеи-18mm         
IHH 7d 1канал ARM   1  7 денови  2ч 42Вкл.-42Искл.  100ч  2 Вкл/Иск  16А  Рачно            15331
IHH 24h 1канал ARM  1  24ч 15 мин.  48Вкл.-48Искл. 100ч  Вкл/Иск  16А  Рачно            15336
IHH 24h 1канал SRM  1 24ч  15 мин.  48Вкл.-48Искл. нема  Вкл/Иск  16А  Рачно            15335

          

 Фото електрични релеи IC

3232323232.jpg                    173471733_w640_h640_index.jpg                    173487799_w640_h640_index.jpg   
             IC 100                                                        IC 2000                                                       IC 2000P+
   Прилагодлив од 2 до 100lux.                                         Прилагодлив од 2 до 2000lux.                              Располага со 3 претходно зададени програми
   Се користи во комбинација                                         се користи во комбинација со                            и 3 зададени дијапазони од 3 до 2100lux.Четирите
          Спецификација                                                фотоелемент тип ''ѕидна монтажа''.                  тастери и големиот дисплеј го олеснуваат програмирањето.
                                                                                              Спецификација                                    Се користи во комбинација со фотоелементи тип
                                                                                                                                                                              ''ѕидна монтажа'' 
                                                                                                                                                                               Спецификација

       
      ic_astro_2.jpg                                  03_IMG_3.jpg
                IC Astro                                                                                     IC 100k
  Работи без фотоелектричен елемент                                       Прилагодлив од 2 до 99000lux. Четирите тастери и големиот дисплеј го
 и го пресметува часот на изгрев и залез                                   олеснуваат програмирањето. Се користи во комбинација со фотоелемент
   на сонцето според геогравска положба.                                                   тип ''ѕидна монтажа'' или фотоелемент за табла.
          Може да се прилагоди со                                                                                       Спецификација
        програмибилната функција.
               Спецификација

 

Светлосни индикатори iIL

Тип Единечен Двоен Трепкачка светлина

Трофазен сетлински идикатор

за присуство на напон

   H433263_web.jpg Schneider_Electric-A9E18335-image.jpg  31ZJ9A3PzKL._SY300_.jpg  H545109_web.jpg.jpg
Боја Црвен Зелен Бел Син Жолт Зелен/Црвен Бел/бел Црвен  Црвен/црвен/црвен
Каталошки број
12...48 V AC/DC А9Е18330 А9Е18331 А9Е18332 А9Е18333 А9Е18334 А9Е18335  -  -
110...230 V AC А9Е18320 А9Е18321 А9Е18322 А9Е18323 А9Е18324 А9Е18325 А9Е18328 А9Е18326  -

230...400 V AC

(3 фази)

 -  -  -  -  -  -  -  - А9Е18327
Ширина во модули по 9mm 2     2     2  2