Unica модуларна програма 

 

Општи карактеристики:

* AX еднонасочни со опружен приклучок               * Прекинувач со светилка за лоцирање              * Тастер со симбол светилка
- Боја: Бела и Сл.                                                       - Боја: Бела и Сл. коска                                       - Боја: Бела и Сл. коска
- Напон: 10AX - 250V                                                   - Напон: 10AX - 250V                                             - Напон: 10А - 250V

- Димензии: 2 модули, 1 модул                                 - Димензии: 2 модули, 1 модул                            - Димензии: 2 модули, 1 модул 
-Шифра: MGU3.201.18, MGU3.101.18                          - Шифра:  MGU3.201.18N, MGU3.101.18N               Шифра: MGU3.206.18LN, MGU3.106.18LN

H420847_web-500x500.jpgmgu310118-2291-1.jpg                                 photo_002_6.pngMGU3.105.18N.jpg                                 MGU3.206.18LN-500x500.jpgMGU3.106.18LN.jpg

 

* Прекинувач со клуч и ротирање                           * Прекинувачи за големи товари                         * Тастер со врвка 
- Димензии: 2модули                                                 - Напон: 20A 250V AC                                             - Напон: 250V
- Шифра: MGU3.701.18, MGU3.579.18                        
 
Димензии: 2модули                                            Димензии: 2модули 
                                                                                  - Шифра: MGU3.223.18, MGU3.224.18S                   - Шифра: MGU3.226.18, MGU3.226.25

 unica-blanc-interrupteur-a-cle-2-positions-10-a-2-modules-p-image-167619-grande.jpgmgu357918-3571-1.jpg                           H422095_web.jpgImageHandler.jpg                        081104.jpgP107518_web_1296553749000.jpg 

 

* Прекинувач со клуч и ротирање                           * Минијатурен автоматски осигурач                   * Диференцијална заштита 
- Боја: Бела и Сл. коска                                                -  Боја: Бела и Сл. коска                                            - Боја: Бела и Сл. коска    
- Напон: 10A                                                              - Напон: 6A 1P                                                        - Напон: 6A (10мА) 
Димензии: 2модули                                                - Димензии: 2 модули                                           - Димензии: 2 модули
- Шифра: MGU3.208.18, MGU3.108T.18 
                     - Шифра: MGU3.654.18                                           - Шифра: MGU3.610.18

 MGU3.208.18.jpgH424733_web-500x500.jpg                                     H422124_web-500x500.jpg                                                    H420796_web.jpg

 

* Ротациони електронски димери со прекинувач            * Метеролоска станица, Будилник                         * Клуч карта 
- Боја: Бела и Сл. коска                                                   - Боја: Бела и Сл. коска                                         - Боја: Бела и Сл. коска
- Напон: 40-400 W/VA едно/дво насочен прекинувач           - Димензии: 2 модули                                            - Напон: 8A и 10А 
- Димензии: 2 модули                                                     - Шифра: MGU3.546.18, MGU3.545.18                        - Димензии: 2 модули
- Шифра: MGU3.511.18, MGU3.559.18                                                                                                            - Шифра: MGU3.540.18                          

  888173783.jpgH428430_web-500x500.jpg                                  MGU3.546.18-500x500.jpgMGU3.545.18-500x500.jpg                               MGU3.283.18.jpg

 

* RJ45 IT приклучница                                                   * TV/FM/SAT приклучница                                     * RЈ11 и RJ12 телефонски прикличници  
- Боја: Бела и Сл. коска                                                  - Боја: Бела и Сл. коска                                         - Боја: Бела и Сл. коска     
- Димензии: 2 модули и 1 модул                                      - фреквенција: 47-860MHz                                      - RJ11: 4 контакти со заштрафување 
- Шифра: MGU3.411.18, MGU3.410.18                                 - Димензии: 2 модули                                            - RJ12: 6 контакти со заштрафување 
                                                                                    - Шифра: MGU3.451.18                                           - Димензии: 2 модули и 1 модул
                                                                                                                                                              - Шифра: MGU3.492.18, MGU3.490.18

 MGU3.411.18.jpgMGU3_410_18.jpg                           tv.jpg                                            130378430_w640_h640_mgu3.492.18.jpgg.jpg

 

* Шуко утичница                                                     * Шуко утичница со капак                                    * Француска утичница 
- Струја: 10/16A 2P со детска заштита                      - Струја: 10/16A 2P + капак                                   - Струја: 10/16A 2P + E со детска заштита 
- Боја: Бела и Сл. коска, црена, зелена                         - Боја: Бела и Сл. коска                                            - Боја: Бела, Сл. коска, црвена 
- Димензии: 2 модули                                                  - Шифра: MGU61.037.18                                            - Димензии: 2 модули                                      
- Шифра: MGU3.057.18, MGU3.057.25TA                                                                                                        - Шифра: MGU3.059.18

schmgu3.057.18.jpgmgu3.057.25ta.jpg                                      0bc9f6e961_26486.jpg                                                    francuska_uticnica.jpg  

 

* Италијанска утичница                                        * Британска утичница                                            * Специјални утичници    
- Струја: 10/16A 2P + E со детска заштита             - Струја: 10/16A 2P + E со детска заштита               - Струја: 16A 2P + E со детска заштита   
- Боја: Бела и Сл. коска                                            - Боја: Бела и Сл. коска                                              - Боја: Бела, Сл. коска  и црвена
- Димензии: 1 модул                                                 - Димензии: 2 модули                                                - Димензии: 2 модули
- Шифра: MGU3.023.18                                              - Шифра: MGU3.045.18, MGU3.046.18                             - Шифра: MGU3.047.18

          p87263.jpg                                                H420834_web-500x500.jpgP93133_web_1254897692000_gggg.jpg                        P124993_eCat_Thumbnail_1329813836000l.gif

 

* Европска утичница                                           * Евро - Американски утичници                              * Двојни утичници Unica Basic             
- Струја: 10/16A 2P + E со детска заштита             - Струја: 10/16A 2P + E со заштрафување                - Шуко со детска заштита со заштрафување 
- Боја: Бела и Сл. коска                                            - Боја: Бела и Сл. коска                                               - Боја: Бела и Сл. коска 
- Димензии: 2 модули                                              - Димензии: 2 модули и 1 модул                                   - Шифра: MGU23.067.18
- Шифра: MGU3.031.18, MGU3.033.18                          - Шифра: MGU3.020.18, MGU3.041.18                         

MGU3.031.18.jpgrozb-500x500.jpg                             downloaddadada.jpgdownloadaaaaa.jpg                                   H420876_web-500x500gg.jpg

 

* Универзални монтажни рамки                             * Италијански монтажни рамки                                  * Италијански кутии за вградена монтажа 
- Монтажни рамки без ушки                                     - Тип: легура и пластика                                             - Димензии: 3 модули, 4 модул 
- Монтажни рамки со кратки фиксни ушки                 - Димензии: 3 модули, 4 модул и 6 модули                    - Шифра: MGU8.603, MGU8.604
- Монтажни рамки со долги фиксни ушки                  - Шифра: MGU7.103  
- Тип: легура и пластика 
- Шифра: MGU7.002

            560x600_OLNM3B.jpg                                                         MGU7.103_dsdsds.jpg                                               fffffffff.jpg

 

 

* Кутии за вградена монтажа   
- Димензии: 2x4 модули, 2x6 модул 
- Шифра: MGU8.624

1340.jpg

 

Unica Macedonia (Shnaider Electric)                                                                                              Уника Македонија (Шнајдер Електрик)