ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ:

Wago 2273-202       Wago 2273-203        Wago 2273-204      Wago 2273-205            Wago 2273-208

 - 0,5 - 2,5 mm2 - тврд проводник

  - номинален напон 450V

 

НАЧИН НА МОНТАЖА:

     

1. Се отстранува изолацијата              2. Вметнете го проводникот до крајот      3. За демонтажа: задржете го              4. За тестирање: ставете го мерниот апрат
                                                           на конекторот                                    проводниког со една рака а со               на отворот за тестирање кој се наоѓа
                                                                                                                   другата повлечете го конекторот со        на спротивната страна од влезот на
                                                                                                                   наизменично ротирање (лево-десно)       каблите
 
 
 
 
ПРИМЕНА:
 
   
 
При мотажа на прекинувачи                                        Се користи за размножување на проводници на дин шини       Се користат во разводни кутии
 
WAGO Macedonia                                                                                                                                                                                     Ваго Македонија